PROJEKT »HITRO« SLO-HR445

SKUPNA ČEZMEJNA OPERATIVNA ENOTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA / ZAJEDNIČKI PREKOGRANIČNI OPERATIVNI TIM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Projekt je nadaljevanje dobrega sodelovanja med mestoma Črnomelj (Slovenija) in Duga Resa (Hrvaška), ki sta leta 1976 podpisala prvo listino o pobratenju med takratnima Občino Črnomelj in Općino Duga Resa. Istega leta je bila podpisana tudi listina o pobratenju med Vatrogasnim savezom Općine Duga Resa in Občinsko gasilsko zvezo Črnomelj z namenom celovitega razvoja in napredka skupnosti.

V okviru projekta bodo izdelani normativni dokumenti za čezmejno delovanje. Vzpostavila, usposobila in opremila se bo skupna operativna enota zaščite in reševanja, ki jo bodo sestavljali pripadniki iz Slovenije in Hrvaške. Nabavljena bo oprema za delovanje skupne čezmejne enote s posebnim poudarkom na iskanju in reševanju v ruševinah in reševanju ob poplavah. Omenjena enota bo na čezmejnem območju omogočila zagotavljanje zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Poleg navedenega bodo v okviru projekta izvedene tudi promocijske aktivnosti (novinarske konference, spletna stran projekta, stran na socialnem omrežju, promocijski materiali, tematske publikacije, predavanja za širšo javnost, promocijsko-izobraževalni animirani filmi). Člani čezmejne operativne enote zaščite in reševanja bodo organizirali vaje, na katerih bodo prebivalce seznanili z nevarnostmi, katerim so lahko izpostavljeni v njihovem domu, šoli, ulici ali dvorišču, pa tudi vlogo institucij za ukrepanje ob izrednih dogodkih. Partnerji bodo prek skupnega razvoja projekta in izvajanja aktivnosti zagotovili bistveno izboljšanje sistema Civilne zaščite v primeru katastrofalnih dogodkov, kot so poplave in potresi.
Projekt je izredno pomemben za prebivalce čezmejnega območja, ker so lokalne sile Civilne zaščite prve, ki se odzovejo in intervenirajo v primeru naravnih in drugih nesreč.

Projekt HITRO se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020. Skupna vrednost projekta znaša 808.163,58 EUR, od tega znašajo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 686.939,03 EUR (85%). preostanek sredstev v višini 121.224,55 EUR (15%) pa zagotavljajo partnerji v projektu. Izvajanje projekta traja 24 mesecev, od oktobra 2018 do septembra 2020.

Projektni partnerji:

  • Grad Duga Resa, Hrvaška – vodilni partner
  • Občina Črnomelj, Slovenija
  • Gasilska zveza Črnomelj, Slovenija
  • Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese, Hrvaška

Pridruženi partnerji v projektu

  • Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvaška
  • Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Karlovac,, Hrvaška
  • Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Karlovac, Hrvaška
  • Gasilska zveza Slovenije, Slovenija
  • Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Slovenija

 

Spletna stran projekta https://hitro-si-hr.eu/sk/domov/

Facebook: https://www.facebook.com/Hitro-si-hr-432338024285496/

pdfPlakat Projekt Hitrp.pdf

plakat hitro